unia europejska, flaga

Nie ma wątpliwości, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 wiele się w niej zmieniło. I to oczywiście zmiany na duży plus. Nie da się bowiem nie zauważyć rozwoju gospodarki, jaki nastąpił po tym właśnie okresie i praktycznie trwa do dziś. Członkostwo w Unii Europejskiej ma bowiem wpływ na rozwój gospodarczy Polski poprzez tak zwane regulacje unijne (w szczególności te dotyczące jednolitego rynku), handel zagraniczny, transfery z budżetu UE, bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Dzięki środkom finansowym, jakie do tej pory pozyskaliśmy z UE, staliśmy się krajem, który w bardzo dużym stopniu rozwinął się pod wieloma względami. Nowe drogi, mosty (czyli rozbudowa wszelkiej maści infrastruktury komunikacyjnej), dynamiczny rozwój rodzimego rolnictwa, oraz zrealizowanie w skali kraju wielu mniejszych lub większych usprawnień.

Możliwość dostania dotacji unijnych nie ominęła oczywiście i osób fizycznych. Mam tutaj oczywiście na myśli fakt, że osoba fizyczna sama nie może ubiegać się o pozyskanie środków z Funduszy Europejskich (np. budowa prywatnego domu, inwestycja ekologiczna), wyjątek stanowią osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub rolnicy.

Władze gmin również mają możliwości uzyskania dotacji dla swoich mieszkańców (np. ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie). Należy więc dowiedzieć się w gminie, czy nie przyznaje takiego dofinansowania dla interesującego nas celu (np. wymiana pieców węglowych na nowoczesne gazowe emitujące niewielką ilość spalin do środowiska)

Oczywiście należy również dodać, że dotacje i dofinansowania oferowane są również w ramach funduszy europejskich oraz krajowych. Wówczas dofinansowane mogą być te najmniejsze, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekty badawczo-rozwojowe, wszelkie działania proekologiczne oraz biznes we wschodniej części Polski, czy ten prowadzony na wsiach. Obecnie programy dotacyjne z funduszy unijnych ukierunkowane są głównie na te najmniejsze, małe i średnie przedsiębiorstwa. O terminach, wymaganych dokumentach można się dowiedzieć w punktach informacyjnych funduszy europejskich w każdym mieście wojewódzkim.

Pozyskiwanie dotacji unijnych między innymi na podjęcie działalności gospodarczej regulują ustawy. Pierwsza z nich to ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku, która mówi o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Następna sprawa to rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. odnośnie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia, oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).

dotacje unijne

Osoby, które ubiegają się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej muszą złoży stosowne pismo. Zawierać ono powinno oświadczenie, w którym jasno określą, że:
1. Nie dostały środków z Funduszu Pracy, ani z innych źródeł na podjęcie działalności gospodarczej czy rolniczej (bezzwrotnych oczywiście)
2. Nie miały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
3. Jeśli posiadały działalność, zakończyły ją co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
4. W czasie roku nie podejmą żadnego zatrudnienia
5. Będą prowadzić działalność przez okres co najmniej roku od momentu jej rozpoczęcia
6. Nie złożą wniosku o zawieszenie działalności przed upływem 12 miesięcy
7. Dwa lata przed złożeniem wniosku nie były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, które reguluje ustawa
8. Nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie dofinansowania
9. Nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie dofinansowania czy otrzymanie jednorazowo środków na założenie czy też przystąpienie do spółdzielni socjalnej
10. W okresie roku, który poprzedzał dzień złożenia wniosku, nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie
11.W okresie roku, który poprzedzał dzień złożenia wniosku nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania
12.W okresie roku, który poprzedzał dzień złożenia wniosku nie przerwały wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy, którą określa ustawa
13.W przypadku skierowania na szkolenie podjęły się go (szkolenie w ramach przygotowania zawodowego dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne czy też inna forma pomocy określona w ustawie)
14. Osoby ubiegające się o dotację, obligatoryjnie muszą spełniać warunki, które określa rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12. 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu na temat funkcjonowania Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str.1)

pozyskiwanie dotacji unijnych

Środki finansowe są udzielane tylko i wyłącznie w sposób zgodny z przepisami tego właśnie rozporządzenia.
Dobrze, że istnieją środki na rozwój przedsiębiorstw. Jest wiele młodych osób z pomysłami, jednak bez wystarczających funduszy. Kiedy uda się im otrzymać dotację, będą mogli bardzo szybko rozwijać swój dochodowy biznes, a tym samym powodować dalszy rozwój gospodarki w naszym pięknym kraju.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here