dotacje unijne dla firm już istniejących

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa jest niezwykle kosztowne. Trzeba brać pod uwagę kilka kwestii. Pierwsza z nich to składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jak powszechnie wiadomo, jedynie właściciele firm jednoosobowych odprowadzają daniny tylko za siebie. W sytuacji, gdy zakład zatrudnia pracowników, niezbędne jest płacenie comiesięcznych świadczeń w ich imieniu.

Oczywiście znaczna ich część jest finansowana ze środków w ramach wynagrodzenia brutto, jednakże każdy pracodawca wie, że realne koszty zatrudnienia podwładnych są znacznie większe. Nie jest to jedyne obciążenie, bowiem konieczne jest finansowanie pracownikom składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy. Wysokość takich danin jest znaczna, jednakże dobrze wykwalifikowany personel jest w stanie znacząco zwiększyć obrót przedsiębiorstwa.

Należy również pamiętać o innych comiesięcznych kosztach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli profil zakładu skupia się na produkcji, niezbędne jest zapewnienie stałych dostaw surowców do przetworzenia. Warto nadmienić, że niejednokrotnie ciężko jest znaleźć finansowanie takich dóbr na preferencyjnych warunkach.

Stąd osoby, które dopiero startują ze swoją pierwszą działalnością gospodarczą, niezwykle często muszą stanąć w niekorzystnej pozycji i płacić ceny za towary, które są dla nich mało elastyczne. Na szczęście jednak są to problemy przejściowe, które warto przetrwać. Ponadto solidny rynek zbytu na produkowane dobra jest w stanie uczynić działalność bardzo opłacalną.

Jednym z możliwych źródeł finansowania są dotacje unijne dla firm już istniejących

dotacje unijne dla firm

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że może o nie wystąpić praktycznie każdy. Sprawia to, że wszystkie przedsiębiorca startują po nie na równych warunkach. Konieczne jest jednak korzystanie z dotacji celowych, które przeznaczone są dla danego sektora gospodarki.

Najwięcej rodzajów dofinansowania mogą uzyskać duże zakłady produkcyjne. Wynika to z faktu, że to właśnie one tworzą największą liczbę miejsc pracy dla pracowników słabo wykwalifikowanych. Stąd państwo polskie oraz Unia Europejska dążą do tego, aby właśnie takie firmy mogły korzystać z przewidzianych prawem dotacji.

Istnieje szczególny mechanizm, który sprawia, że procedura występowania o dofinansowanie ze środków europejskich nie jest zbyt uciążliwa dla przedsiębiorców. Otóż każdy właściciel firmy ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy urzędników. Służą oni radą i pomocą w sytuacji, gdy dana firma nie zatrudnia prawników.

Jest to regulacja niezwykle korzystna, ponieważ urealnia możliwość występowania o finansowanie na równych warunkach. Ponadto każda osoba, która nie włada w wystarczającym stopniu językiem angielskim, może korzystać z nieodpłatnych usług tłumacza przysięgłego. Sprawia to, że dokładne przetłumaczenie biznesplanu oraz innych wymaganych dokumentów nie będzie stanowiło dla nikogo nadmiernej trudności.

Warty uwagi jest fakt, że procedura występowania o dotację nie jest zbyt skomplikowana

Co do zasady wystarczające jest złożenie prawnie skutecznego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wystarczy w nich skrupulatnie określić rodzaj oferty oraz korzyści, jakie osiągnie lokalny rynek dzięki przyznaniu dotacji ze środków europejskich. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj możliwość utworzenia nowych stanowisk pracy oraz większe wpływy do budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Niekiedy prawo wymaga, aby do wniosku dołączyć odpowiednie dokumenty, które będą zabezpieczały przyszłe roszczenie z tytułu niewłaściwego wykorzystania dotacji. Nie należy jednak przejmować się tym nadmiernie, bowiem może okazać się, że potrzebnych gwarancji i poręczeń udzieli właściwy miejscowo bank centralny.

dotacja dla firmy

W przypadku, gdy wniosek o dotację będzie zawierał braki formalne, organ administracji publicznej jest zobowiązany do wezwania interesanta do ich usunięcia. W żadnym wypadku wniosek nie może zostać odrzucony jedynie z powodu tego rodzaju uchybień. Jeżeli zostaną one w określonym terminie uzupełnione, uprzednio złożony wniosek wywiera skutki prawne.

Tym samym komisja, która przyznaje fundusze, będzie zobowiązana ustosunkować się do jego treści. Ważne jest przy tym, że zawsze zachowywane są konkurencyjne warunki naboru wniosków. Oznacza to, że w sytuacji, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta, konieczne będzie rozpisanie kolejnego przetargu. Przeważnie całą procedurę wygrywa firma, która oferuje najlepsze warunki oraz daje należytą rękojmię prawidłowego wydatkowania środków europejskich.

[Głosów:5    Średnia:2.8/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here